Giới thiệu Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Chi cục Quản lý đất đai tỉnh được thành lập theo quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trực thuộc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh BRVT.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

   1. Vị trí, Chức năng:

      Chi cục Quản lý đất đai là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về đất đai; đo đạc bản đồ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao; thực hiện các nhiệm vụ công theo quy định của pháp luật.
      Chi cục Quản lý đất đai chịu sự quản lý, chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
       Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

       A.Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

         Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hàn của UBND tỉnh, Chủ tịch tỉnh về lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, đo đạc và bản đồ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
           Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án và các giải pháp về quản lý và sử dụng đất đai; đo đạc bản đồ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao trên địa bàn.
         Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
          Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt.

     B. Tham mưu Giám đốc Sở:
        B.1 Trong lĩnh vực đất đai:

             Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất.
           Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo ủy quyền của UBND tỉnh, ký hợp đồng thuê đất, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu sử dụng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
          Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
            Chủ trì xác định giá đất, gửi sở tài chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do chính phủ ban hành, đề xuất các trường hợp vướng mắc về giá đất, tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất.
             Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc đánh giá, phân hạng đất, lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai của tỉnh.
          Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
          Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

    B.2 Về đo đạc và bản đồ:

           Xác nhận đăng ký, thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.
           Tổ chức quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu  trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ.
         Quản lý và tổ chức thực hiện xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình.
          Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình.

    B.3 Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức.
     B.4 Quản lý tổ chức, cán bộ công chức, tài sản, tài chính, hồ sơ tài liệu của Chi cục theo quy định.
     B.5 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Chi cục với Tổng cục Quản lý đất đai, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
     B.6 Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc sở tài nguyên và môi trường giao.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Lịch công tác Lịch công tác

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1662906